Privacy statement

Wie zijn wij? 

Yellow Hive is een handelsnaam van Jasper Group B.V. ingeschreven bij de KvK onder nr. 80660231 en statutair gevestigd te Amsterdam. Yellow Hive is een Shared Service Centre voor You Sure B.V., Felixx. ® werk en inkomen (een handelsnaam van Felixx. ® Pensioen & HR Consultants), DSV Assurantiegroep B.V., Driessen Assurantien B.V., No Risk on Set B.V., alsmede het volmachtbedrijf Yinco.

Onze contactgegevens zijn:
Telefoon : 085 489 17 75
E-mail : compliance@yellowhive.nl
Website : www.yellowhive.nl

 

Waarom deze verklaring?

Via onze website verwerken wij persoonsgegevens. Daarbij moeten wij voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo willen wij transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen van de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

  • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
  • Curriculum Vitae (CV).

 

Doelen van verwerking van uw gegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor:

  • Het verwerken van uw sollicitatie.
  • Het afhandelen van contactverzoeken, die via onze website worden gedaan.

 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

 

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
  • Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
  • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
  • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

 

Het gebruik van de website

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Yellow Hive van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

 

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden alleen gebruikt binnen Yellow Hive en de organisaties die tot onze groep behoren. Uw gegevens worden niet versterkt aan andere partijen. Op onze website zijn links naar social media opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op via tel.: 085 489 17 75 of dien uw klacht in via compliance@yellowhive.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ons Meldingsnummer is 1579989. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).